Informace o nás

Spolek rodičů a přátel školy při Základní a škole Fryčovická je dobrovolným, neziskovým spolkem občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ Fryčovická a případně další občany (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Spolek je právnickou osobou dle právního řádu České republiky.

CÍLE

podporovat vzájemnou komunikaci mezi rodiči, zákonnými zástupci, členy pedagogického sboru a vedením školy

seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, zákonných zástupců a spolupracovat s vedením školy při jejich řešení

spolupracovat se ZŠ Fryčovická nebo jinými subjekty na pořádání kulturně-společenských, sportovních a obdobných akcí

v rámci možností spolku poskytovat ZŠ Fryčovická pomoc svých členů, včetně materiální a finanční pomoci k zajištění činnosti školy a zlepšování jejího prostředí.